aktualizováno: 20.11.2020 15:52:31

Městys Nepomyšl

Opravné prostředky

Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) z.č. 106/1999 Sb.:


Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu

· opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru úřadu městyse který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno

· proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná. starosta nebo místostarosta


Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

· opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené působnosti učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno

· proti opatření zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje

· proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou

TOPlist