aktualizováno: 20.11.2020 15:52:31

Městys Nepomyšl

Žádosti o informace
Žádosti o informace - z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: 

Městys zveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích v obci.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem úřadu městyse.

Písemně podané žádosti, stejně tak e-mailovou adresou 
ounepomysl@seznam.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.


Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.(o tom učiní zaměstnanec záznam)
odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol); v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obce, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli
odmítnutím žádosti – v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a ani po výzvě, která se vydá do 7 dnů od podání žádosti, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

Je-li proti rozhodnutí podáno odvolání (na podatelně ÚM) ve smyslu § 16 zákona, je vyřízeno těmito způsoby:
směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, rozhoduje zastupitelstvo městyse Nepomyšl směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému Krajskému úřadu Ústeckého kraje
TOPlist